Algemene Voorwaarden

Je weet wel, de kleine lettertjes die je waarschijnlijk niet leest, maar die toch erg belangrijk zijn. Lees dus toch maar even door.

Artikel 1. Definities
1. Tamara Sapulette is een eenmanszaak, gevestigd in Almelo en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 63808773. Ik ben ook wel bekend onder de handelsnaam Creative Alignment.
2. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
a)     Creative Alignment (opdrachtnemer) levert diensten op het gebied van digitale blauwdrukken, audio readings, online masterclasses, online programma’s, online coaching sessies.
b)    Opdrachtgever: de persoon of instantie die een opdracht aan Creative Alignment heeft verstrekt, dan wel haar eventuele rechtsopvolger(s), voor het leveren van haar diensten. De opdrachtgever is, tenzij uitdrukkelijk andere schriftelijke afspraken met Creative Alignment zijn gemaakt, degene die gehouden is tot betaling van de overeengekomen prijs voor de dienstverlening van Creative Alignment.
c)     Deelnemer: de natuurlijke persoon of personen, al dan niet handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf, die met Creative Alignment een overeenkomst sluit ten behoeve van een digitale blauwdruk, audio readings, online masterclass, online programma of online coaching sessie. De opdrachtgever en de klant kunnen dezelfde zijn maar dit hoeft niet zo te zijn

d)    Consument: de natuurlijke persoon, niet handelend in beroep of bedrijf, die met Creative Alignment een overeenkomst aangaat of wenst aan te gaan.
e)     Koper: de rechtspersoon of natuurlijk persoon in uitoefening van beroep of bedrijf die bij Creative Alignment een dienst of product koopt
f)      Partijen: opdrachtnemer en opdrachtgever gezamenlijk
g)    Incompany: deelnemers uit hetzelfde bedrijf en/of organisatie
h)     Programs by Tamara: de online academie van Creative Alignment, te bereiken via https://programs.tamarasapulette.com

3. Op deze overeenkomst en algemene voorwaarden is tevens de Privacy Verklaring van Creative Alignment van toepassing. 
4. Opdrachtgever/Deelnemer/Consument/Koper gaat er mee akkoord dat voor communicatie gebruik gemaakt mag worden van alle op dat moment gebruikelijke communicatiemiddelen, in het bijzonder communicatiemiddelen die gebruik maken van een internetverbinding.

Artikel 2. Algemeen
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, opdrachten en werkzaamheden verricht door en overeengekomen met Creative Alignment.
2. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op werkzaamheden waarbij voor de uitvoering door Creative Alignment derden worden betrokken.
3. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
4. De toepasselijkheid van eventuele door Opdrachtgever /Deelnemer /Consument /Koper gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
5. Indien een of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden vervallen, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Partijen zullen in dat geval overleg plegen om vervangende bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk van het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling wordt uitgegaan.
6. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten.
7. Creative Alignment behoudt zich het recht voor, deze algemene voorwaarden in de toekomst aan te passen en/of te wijzigen.

Artikel 3. Opdrachtverlening
1. Alle opdrachten aan Creative Alignment of aan een van de medewerkers, worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door of namens Creative Alignment. De artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 Burgerlijk Wetboek zijn niet van toepassing.
2. Op de website van Creative Alignment kunnen (online) programma’s, (online) masterclasses of coaching sessies en andere diensten (of fysieke producten) op afstand overeengekomen of gekocht worden. De website is gericht op zowel natuurlijke personen, niet handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf, als rechtspersonen en natuurlijke personen handelend in beroep of bedrijf. Bij deze laatste groep dient er een bedrijfsnaam ingevuld te worden bij het aangaan van de overeenkomst op afstand.
3. Bij de aankoop van fysieke producten heeft de Consument het recht deze koopovereenkomst te ontbinden binnen 14 dagen na ontvangst van het product. De consument dient van deze ontbinding binnen 14 dagen melding te maken bij Creative Alignment, waarna het product op kosten van de Consument binnen 14 dagen retour gezonden dient te worden aan Creative Alignment. Deze ontbindingsmogelijkheid bestaat niet voor Kopers.
4. De Consument doet in het geval van digitale inhoud, niet verstrekt op een gegevensdrager, uitdrukkelijk afstand van het recht op ontbinding. De Consument kan derhalve in het geval het downloaden van de digitale inhoud is gestart (door middel van het starten met de masterclass of online programma, op Programs by Tamara of het per mail ontvangen van de digitale Blauwdruk of audio reading ), de overeenkomst niet meer ontbinden. Deze ontbindingsmogelijkheid geldt niet voor Kopers.

5. Creative Alignment staat ervoor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften, voor zover het een met een Consument op afstand gesloten overeenkomst betreft. Deze conformiteitsgarantie is niet van toepassing op overeenkomst met Kopers of derden anders dan Consumenten.
6. Als plaats van levering geldt het adres dat de Consument of Koper aan Creative Alignment kenbaar heeft gemaakt.
7. Creative Alignment zal geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed, doch uiterlijk binnen 30 dagen leveren, tenzij een langer leveringstermijn is afgesproken. De levering van de Digitale Blauwdruk is 10 werkdagen (behalve als dit anders wordt aangegeven op de website. Bijvoorbeeld tijdens vakanties en feestdagen). Fysieke producten worden geleverd door PostNL en kunnen daardoor alleen geleverd worden op dinsdag tot en met zaterdag. Creative Alignment doet geen uitspraken over de dag van levering, alleen over de datum van verzending.
8. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten gaat over op de Koper vanaf het moment van verzending en overdracht van het product aan Post NL of gaat over op de Consument vanaf het moment van bezorging bij de Consument of een vooraf door Consument aangewezen en aan Creative Alignment bekendgemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
9. Offertes van Creative Alignment zijn gebaseerd op de informatie die door de opdrachtgever is verstrekt. De opdrachtgever staat ervoor in dat hij alle essentiële informatie voor opzet, uitvoering en afronding van de opdracht tijdig en naar waarheid heeft verstrekt. Wanneer deze informatie op enig moment onjuist en/of onvolledig blijkt te zijn, behoudt de opdrachtnemer zich het recht voor, de met de opdrachtgever overeengekomen prijs voor de door Creative Alignment te leveren diensten als dan eenzijdig en/of tussentijds aan te passen.
10. Alle door Creative Alignment gemaakte offertes zijn vrijblijvend en zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven. Creative Alignment is slechts aan een offerte gebonden, indien de aanvaarding hiervan door opdrachtgever binnen de gestelde geldigheidsduur zonder voorbehoud of wijziging aan Creative Alignment schriftelijk is bevestigd.
11. De prijzen in de offertes zijn exclusief BTW, andere heffingen van overheidswege en andere voor de opdracht gemaakte kosten, zoals verzend- en administratiekosten, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
12. De overeenkomst komt tot stand na schriftelijke overeenstemming tussen opdrachtnemer en opdrachtgever of na ondertekening van de overeenkomst door opdrachtgever.

Artikel 4. Digitale Blauwdrukken, Online Masterclasses, Online Programma’s en Online Coaching Sessies
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle digitale blauwdrukken, online masterclasses, online programma’s of online coaching sessies.die door Creative Alignment worden aangeboden.
2. Bij inschrijving voor de digitale blauwdrukken, audio readings, online masterclasses, online programma’s of online coaching sessies. e.d., ontstaat tussen de Deelnemer en Creative Alignment een overeenkomst met betalingsverplichting.

3. Bij de digitale Blauwdruk, een audio reading, een online masterclasses of online programma is er sprake van een levering van digitale inhoud. Nadat de Deelnemer, de digitale Blauwdruk of audio reading heeft ontvangen of toegang heeft gekregen tot de betreffende masterclass of programma op Programs by Tamara, is ontbinding van de overeenkomst niet meer mogelijk. De Deelnemer die tevens Consument is, doet afstand van het recht van ontbinding. Met uitzondering van de online masterclasses en online programma’s waarbij de Alignment Garantie geldt  (zie ook artikel 9 Alignment Garantie).

4. Voor de Live (Online) Coaching Sessies die op een bepaalde dag en tijdstip plaatsvinden, waarvoor aanwezigheid van de Deelnemer op die datum en dat tijdstip nodig is, is het ontbindingsrecht uitgesloten. De deelnemer heeft in dat geval wel de mogelijkheid een andere persoon in dienst plaats te stellen, uitsluitend na vooraf verkregen toestemming van Creative Alignment (zie ook artikel 8 Annuleringsvoorwaarden).
5. De online masterclasses en online programma’s zijn persoonsgebonden. De inhoud van de cursus en de inloggegevens mogen nimmer met derden gedeeld worden, waaronder mede maar niet uitsluitend begrepen collega’s en werknemers. Wanneer het vermoeden bestaat dat hier sprake van is, mag Creative Alignment de toegang tot de masterclass of programma.
6. Online masterclasses en online programma’s kunnen van tijd tot tijd worden gewijzigd en aangevuld. Wijzigingen geven geen recht op schadevergoeding of restitutie van het reeds betaalde.
7. Creative Alignment mag de website en Programs by Tamara (tijdelijk) buiten gebruik stellen of de toegang tot het online programma of de masterclass tijdelijk beperken wanneer dit noodzakelijk of onoverkomelijk is, bijvoorbeeld wegens onderhoud. Hierdoor ontstaat geen recht op schadevergoeding of restitutie van het reeds betaalde.
8. Creative Alignment zal de door haar te leveren diensten naar beste inzicht en vermogen uitvoeren. Het betreft hier echter een inspanningsverplichting hetgeen wil zeggen dat Creative Alignment niet garant staat voor het succes en welslagen van die dienstverlening noch voor de mate waarin deze dienstverlening bijdraagt aan het door de Opdrachtgever en/of Deelnemer gestelde doel. 
9. In alle gevallen waarin Creative Alignment dat nuttig of noodzakelijk acht heeft zij het recht om bepaalde werkzaamheden te laten uitvoeren door derden of zich te laten bijstaan door derden.
10. Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Creative Alignment aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst deugdelijk, volledig en tijdig aan Creative Alignment worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Creative Alignment zijn verstrekt, heeft Creative Alignment het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan opdrachtgever in rekening te brengen.
11. Creative Alignment is niet aansprakelijk voor schade ontstaan doordat Creative Alignment is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekt onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Creative Alignment kenbaar behoorde te zijn.
12. Indien voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden door Creative Alignment een termijn is overeengekomen, dan is dit geen fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Overschrijding van de overeengekomen termijn levert dan ook geen toerekenbare tekortkoming van Creative Alignment op. Opdrachtgever kan om die reden de overeenkomst dan ook niet ontbinden en heeft geen recht op schadevergoeding. Opdrachtgever kan bij overschrijding van de overeengekomen termijn wel een nieuwe, redelijke, termijn stellen waarbinnen Creative Alignment de overeenkomst dient uit te voeren. Overschrijding van deze nieuwe termijn kan voor opdrachtgever een grond opleveren voor ontbinding van de overeenkomst.
13. Indien door Creative Alignment of door Creative Alignment inschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van opdrachtgever of een door opdrachtgever aangewezen locatie, draagt opdrachtgever zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.
14. Wanneer Creative Alignment de opdracht krijgt om in samenwerking met een derde een opdracht of een gedeelte daarvan te vervullen, zal opdrachtgever in overleg met alle betrokkenen vaststellen wat ieders taak is. Creative Alignment aanvaard geen hoofdelijke aansprakelijkheid, noch aansprakelijkheid voor de uitvoering van de taak en de daarbij behorende werkzaamheden van de derde.

Artikel 5. Aanvullende Voorwaarden Levensmissie Blauwdrukken
1. Na aanschaf van een digitale Blauwdruk dient de deelnemer binnen 5 werkdagen hun geboorte informatie via het online formulier op te geven of per email door te geven aan Tamara Sapulette. Voldoet de deelnemer hier niet aan, dan kan de Blauwdruk niet gemaakt worden en vervalt het recht op ontvangst van de Blauwdruk.

2. De deelnemer draagt zelf de verantwoordelijkheid voor het aanleveren van de juiste geboorte informatie voor een Levensmissie Blauwdruk. Extra kosten voor het maken van een nieuwe / gewijzigde Blauwdruk zijn voor de deelnemer.

Artikel 6. Geheimhouding
1. Creative Alignment is, behoudens de eventuele verplichting die de wet dan wel een daartoe bevoegd overheidsorgaan op haar legt tot openbaarmaking van bepaalde gegevens, verplicht tot geheimhouding tegenover derden van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de overeenkomst van opdrachtgever of uit andere bron heeft verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door opdrachtgever is meegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. Creative Alignment draagt er zorg voor dat deze verplichting ook wordt opgelegd aan eventuele werknemers of derden die door haar bij een opdracht worden ingeschakeld.
2. Gesprekken, sessies en andere contacten die in welke vorm dan ook tussen Creative Alignment en deelnemer plaatsvinden, worden als strikt vertrouwelijk beschouwd. Creative Alignment zal dan ook aan niemand, ook niet aan opdrachtgever, enige mededeling doen over de inhoud en het verloop van deze contacten tenzij de deelnemer hiervoor uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven. Dit geldt ook voor de individuele prestaties van de deelnemer.

Artikel 7. Facturering en betalingsvoorwaarden
1. Het honorarium van Creative Alignment en de door haar aan opdrachtgever doorbelaste kosten, worden door Creative Alignment steeds door middel van een schriftelijke of digitale factuur aan de opdrachtgever in rekening gebracht. Ter keuze van Creative Alignment kan het gehele bedrag van de opdracht dan wel een gedeelte daarvan op voorschotbasis worden gefactureerd.
2. Alle honoraria zijn exclusief heffingen van overheidswege zoals omzetbelasting (B.T.W.) alsmede, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, exclusief reis- en andere onkosten ten behoeve van opdrachtgever gemaakt waaronder begrepen maar niet beperkt tot declaraties van ingeschakelde derden.
3. Incompany : de door deelnemers en trainers c.q. begeleiders gemaakte kosten betreffende verblijf in hotels, conferentieoorden enz. komen voor rekening van de opdrachtgever. Deze kosten worden rechtstreeks aan de opdrachtgever gefactureerd.
4. Creative Alignment kan opdrachtgever verzoeken om een redelijk voorschot te betalen in verband met honoraria die opdrachtgever verschuldigd is of zal worden en/of onkosten die ten behoeve van opdrachtgever moeten worden gemaakt. Creative Alignment heeft wanneer door haar een redelijk voorschot is gevraagd, het recht de uitvoering van de werkzaamheden op te schorten tot het moment dat opdrachtgever het voorschot aan Creative Alignment heeft betaald dan wel daarvoor zekerheid heeft gesteld.
5. Indien na de totstandkoming van de overeenkomst, doch voordat de opdracht geheel is uitgevoerd, tariefbepalende factoren, bijvoorbeeld lonen dan wel prijzen, een wijziging ondergaan, dan is Creative Alignment gerechtigd het eerder overeengekomen tarief dienovereenkomstig aan te passen.
6. Bij langlopende trajecten worden de tarieven per 1 juli en 1 januari aangepast aan de algemene trend.
7. Opdrachtgever is gerechtigd de opdracht te ontbinden indien de verhoging jaarlijks meer dan 10% bedraagt. Indien de bevoegdheid tot verhoging van het tarief voortvloeit uit een bevoegdheid ingevolge de wet, dan is opdrachtgever niet gerechtigd tot ontbinding.

 Artikel 8. Betaling
1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door Creative Alignment aan te geven wijze. Betaling zal plaatsvinden zonder aftrek, verrekening of opschorting uit welke hoofde dan ook.
2. Na het verstrijken van 14 dagen na de factuurdatum is de opdrachtgever in verzuim. De opdrachtgever is vanaf het moment van verzuim aan Creative Alignment over het opeisbare bedrag een vertragingsrente verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente.
3. Ingeval er meerdere opdrachtgevers zijn, is elke opdrachtgever jegens Creative Alignment hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het totale factuurbedrag in geval de werkzaamheden ten behoeve van al deze opdrachtgevers zijn verricht.
4. Door opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter voldoening van in de eerste plaats alle verschuldigde rente en kosten, en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
5. Creative Alignment heeft het recht haar werkzaamheden en overige verplichtingen op te schorten, totdat volledige betaling heeft plaatsgevonden, onverminderd de gehoudenheid van de opdrachtgever om aan zijn verplichtingen te voldoen.

Artikel 9. Annuleringsvoorwaarden 
1. Indien de Live (Online) Coaching Sessie, zoals bedoeld in artikel 4 lid 4, om redenen die niet aan Creative Alignment toe te rekenen zijn, door Opdrachtgever/Deelnemer niet wordt afgenomen op het overeengekomen tijdstip dan gelden de volgende annuleringsvoorwaarden:

– Bij annulering tot de 28e dag voor aanvangsdatum: 15% van de kosten van deelname, met een minimum van € 35,00 (administratiekosten)
– Bij annulering vanaf de 28e dag tot de 15e dag voor aanvangsdatum: 50% van de kosten van deelname
– Bij annulering vanaf de 15e dag tot de 7e dag voor aanvangsdatum: 75% van de kosten van deelname
– Bij annulering vanaf de 7e dag voor aanvangsdatum: 100% van de kosten van deelname
– 100% van de kosten van deelname bij “no show”
2. Annulering door Opdrachtgever / Deelnemer dient schriftelijk te geschieden. De werkdag (maandag t/m vrijdag van  9:00 tot 17:00 uur) waarop deze schriftelijke annulering bij Creative Alignment is binnengekomen geldt als annuleringsdatum.

Artikel 10. Intellectuele eigendom
1. Creative Alignment is rechthebbende op de intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de door haar – in het kader van de overeenkomst – aan opdrachtgever en/of deelnemer verstrekte of – in het kader van deze overeenkomst – gebruikte producten, waaronder begrepen maar niet beperkt tot digitale Blauwdrukken, PDF’s, testen, readers, rapporten, modellen, oefenmateriaal en computerprogramma’s.
Alle op of via de website of Programs by Tamara getoonde werken van intellectuele eigendom, zoals teksten, afbeeldingen en video’s, mogen niet zonder voorafgaande toestemming van Creative Alignment worden verveelvoudigd of worden openbaar gemaakt of anderszins verspreid of getoond aan derden. Indien het vermoeden bestaat dat hier sprake van is, zal de toegang tot de Programs by Tamara worden geblokkeerd en is Creative Alignment gerechtigd haar schade te verhalen op de Deelnemer.
4. Het is Opdrachtgever/Deelnemer/Consument/Koper zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Creative Alignment niet toegestaan door haar geproduceerde werken, waaronder begrepen rapporten, werkwijzen, adviezen, ontwerpen, (model)contracten, algemene voorwaarden en andere geestesproducten te verveelvoudigen, te exploiteren of aan derden ter beschikking te stellen, behoudens voor zover noodzakelijk met betrekking tot het doel van het werk.
2. Opdrachtgever en/of deelnemer mag/mogen zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Creative Alignment geen gebruik maken van deze producten, waarop Creative Alignment rechthebbende is ten aanzien van de intellectuele eigendomsrechten, anders dan ten behoeve van deze opdracht.
3. Creative Alignment is gerechtigd om de door de uitvoering van de werkzaamheden verkregen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht en mits niet te herleiden tot individuele opdrachtgevers c.q. deelnemers

Artikel 11. Aansprakelijkheid
1. Creative Alignment en haar medewerkers en partners zijn nimmer aansprakelijk voor enige (directe dan wel indirecte) schade welke aan opdrachtgever en/of aan de klant is ontstaan door en/of tijdens het gebruik van door en/of namens Creative Alignment geleverde zaken en/of diensten.
2. Daarnaast is Creative Alignment nimmer aansprakelijk voor de kwaliteit of uitkomst van de door haar geleverde diensten, op Creative Alignment rust slechts een inspanningsverplichting (zie tevens artikel 4 lid 8).
3. De Opdrachtgever vrijwaart Creative Alignment tegen alle aanspraken (zoals schades en rechtsvorderingen) van derde(n) die met de uitvoering van de overeenkomst tussen opdrachtgever en Creative Alignment samenhangen.
4. Creative Alignment is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade als gevolg van de werkzaamheden of uitvoering van de opdracht, de informatie die gegeven is in een cursus, training e.d., het ontbreken daarvan of het (onjuist) toepassen van de informatie, tenzij er sprake is van een wettelijke of contractuele toerekenbare tekortkoming, opzet of grove schuld.
5. Iedere aansprakelijkheid van Creative Alignment is beperkt tot het overeengekomen honorarium, zoals vermeld in de factuur.
6. Bij opdrachten of cursussen met een looptijd langer dan 6 maanden, is de aansprakelijkheid van Creative Alignment beperkt tot het honorarium van maximaal 6 maanden.
7. Opdrachtgever/Deelnemer/Consument/Koper vrijwaart Creative Alignment tegen alle aanspraken van derden, de redelijke kosten van juridische bijstand daaronder begrepen, die op enigerlei wijze samenhangen met of voortvloeien uit de werkzaamheden voor de Deelnemer verricht, behoudens opzet of grove schuld aan de zijde van Creative Alignment.
8. Klachten dienen zo snel mogelijk, uiterlijk binnen 14 dagen na het ontstaan daarvan, volledig en duidelijk omschreven schriftelijk te worden ingediend bij Creative Alignment. Binnen 14 dagen na ontvangst van de klacht zal Creative Alignment hierop reageren en waar mogelijk een oplossing voorstellen.

Artikel 12. Opschorting en ontbinding
1. Creative Alignment en Opdrachtgever zijn bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
2. Creative Alignment heeft het recht met onmiddellijke ingang de overeenkomst te ontbinden dan wel te annuleren, indien Opdrachtgever een natuurlijk persoon is, bij overlijden van de Opdrachtgever, indien Opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard of hem surseance van betaling wordt verleend. In deze gevallen is elke vordering van Creative Alignment op de Opdrachtgever direct en volledig opeisbaar.

Artikel 13. Incassokosten
1. Indien Creative Alignment invorderingsmaatregelen treft tegen Opdrachtgever, die in verzuim is, komen de kosten verband houdend met die invordering ten laste van opdrachtgever, welke kosten gesteld worden op ten minste 15% van de openstaande facturen.
2. Onder kosten worden eveneens begrepen de kosten van eventueel in te schakelen incasso-bureaus, deurwaarders en/of advocaten..

Artikel 14. Bijzondere bepalingen

1. Creative Alignment behoudt zich het recht voor om deelnemers van een masterclass, online programma of online coaching die door hun gedrag of anderszins het normale verloop van de masterclass, online programma, 1-op-1 sessies en/of Retraîtes verstoren of anderszins belemmeren, van deelname uit te sluiten. Uitsluiting zal schriftelijk en gemotiveerd worden medegedeeld aan een eventuele opdrachtgever en laat onverlet de verplichting van de Deelnemer / Opdrachtgever tot betaling van het volledige bedrag van de dienst aan Creative Alignment.

2. Op alle overeenkomsten en rechtshandelingen tussen Opdrachtgever en Creative Alignment is Nederlands recht van toepassing.
3. Ieder geschil tussen partijen ter zake van de door hen gesloten overeenkomst zal bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechterlijke instantie waar Creative Alignment gevestigd is.

6 februari 2023 – Creative Alignment